Освен надеждността на съоръженията
най-важна е тяхната

Безопасност. Проверката чрез замерване е изпитано доказателство за състоянието на съоръжението.
Нашата работа е да ви помогнем в това и да удостоверим безопасността на съоръженията.
released for free under the Creative Commons Attribution 3.0 license. Have fun!

Хиляди се довериха на нас. Уверете се и вие.

Всички технически средства са производство на реномирани европейски и американски фирми, с висок клас на точност и голям диапазон на покритие.

БАЗА

“Електро пуск” ООД разполага с база от 2 помещения с обща площ 50 м2 в това число офис и лаборатория. Базата отстои на 800 м. от V и VI блокове на АЕЦ “Козлодуй”.

ЗАМЕРВАНЕ

„Електро пуск” ООД разполага със съвременни средства за измерване и изпитване – мултицети, измерители на импеданс Zs и заземления, мегаомметри, микроомметри, комбинирани прибори за изследване на ел.уредби, комбинирани прибори за контрол на защитна апаратура и оборудване на ел.подстанции, високоволтно изпитателно оборудване (кенотрони), маслопробивни апарати, товарни устройства, тестери, пробници и др.

ЛИЦЕНЗИ

Членове от ръководството и изпълнителния персонал притежават Лицензи и Атестати, издадени от оторизирани органи, даващи съответните права и възможности да извършват различни видове дейности, съответстващи на обхвата на дейностите на Дружеството и Органа за контрол от вида С. В Дружеството е внедрена и функционира Система по Качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Гр. Козлодуй, п.клон 3321, п.к. 28, Площадка АЕЦ

Тел. 0885 309974 e-mail:office.electropusk@gmail.com.